Დახმარება მჭირდება?Დაგვიკავშირდით
 ბომ


Მოხმარების პირობები

1. ინტელექტუალური საკუთრება.

მომსახურება, საიტი და ყველა ინფორმაცია და / ან შინაარსი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, უსმენთ ან სხვაგვარად განიცდით საიტზე (\"შინაარსი\") დაცულია ჩინეთისა და საერთაშორისო საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნისა და სხვა კანონების მიერ და ეკუთვნის კომპონენტს. com ან მისი მშობელი, პარტნიორები, შვილობილი კომპანიები, კონტრიბუტორები ან მესამე მხარეები. Component-en.com გაძლევთ პირად, არაგადამგზავრებად, არა ექსკლუზიურ ლიცენზიას, გამოიყენოთ საიტის, სერვისისა და შინაარსის ნაწილები, თქვენს მიერ არჩეული შინაარსი, იმ პირობით, რომ: (1) გამოიყენეთ შინაარსის ეს ასლები მხოლოდ თქვენი შიდა ბიზნესის მიზნებისთვის ან თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისათვის; (2) არ დააკოპიროთ ან გამოაქვეყნოთ შინაარსი ქსელის ნებისმიერ კომპიუტერზე ან არ გადასცეთ, განაწილოთ ან გადაიტანოთ შინაარსი რომელიმე მედიაში; (3) არ შეცვალოთ ან შეცვალოთ შინაარსი რაიმე ფორმით, ან წაშალოთ ან შეცვალოთ საავტორო უფლებების ან სავაჭრო ნიშნის ცნობა. ამ ლიცენზიის შედეგად თქვენ არ გადმოგეცემათ უფლება, სათაური ან ინტერესი გადმოწერილი შინაარსის ან მასალების მიმართ. Component-en.com იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებებს ნებისმიერ შინაარსში, რომელსაც თქვენ ჩამოტვირთავთ საიტიდან, ამ შეზღუდული ლიცენზიის პირობით, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პირადი შინაარსი, როგორც მოცემულია აქ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გამოჩნდება მთელ საიტზე, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მხრიდან წერილობითი წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონის მიერ ნებადართული შემთხვევისა. თქვენ არ შეგიძლიათ სარკისებული, გაკაჟება ან ჩარჩოების ამ გვერდის ან ამ საიტის სხვა გვერდების სხვა ვებ – გვერდზე ან ვებ – გვერდზე. თქვენ არ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ საიტს ღრმა ბმულები, ანუ შექმნათ ამ საიტის ბმულები, რომლებიც გვერდის ავლით გვერდს ან საიტის სხვა ნაწილებს წერილობითი ნებართვის გარეშე მიიღებენ.

 

2. გარანტიების უარყოფა.

Component-en.com არ აკეთებს გარკვეულ, ნაგულისხმევ გარანტიებს ან წარმომადგენლობებს რაიმე პროდუქტთან, ან საიტთან, მომსახურებასთან ან შინაარსთან დაკავშირებით. Component-en.com აშკარად უარყოფს ნებისმიერი სახის გარანტიას, გამოხატულ, ნაგულისხმევ, საწესდებო ან სხვაგვარად, მათ შორის, სავაჭრო შეზღუდულობის ნაგულისხმევ გარანტიებს, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, სათაურს და რაიმე სახის დარღვევას პროდუქციის მიმართ, საიტი, მომსახურება და შინაარსი. Component-en.com არ იძლევა გარანტიას, თუ რა ფუნქციები იქნება საიტის ან სერვისის მიერ უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომო, ან რომ დეფექტები იქნება საიტზე ან სერვისში. გამოსწორდა. Component-en.com არ იძლევა შინაარსის სიზუსტის ან სისრულის გარანტიას, ან შინაარსში რაიმე შეცდომის გამოსწორებას. საიტი, მომსახურება და შინაარსი მოცემულია \"როგორც არის\" და \"როგორც ხელმისაწვდომია\" საფუძველზე.

Component-en.com- ზე ვიზიტორების IP მისამართები პერიოდულად განიხილება და ხდება მათი ანალიზის მიზნით, მხოლოდ ჩვენი ვებ – გვერდის ეფექტურად გაუმჯობესების მიზნით, და ისინი არ გაზიარდება Component-en.com– ის გარეთ.

ვებ – გვერდის მონახულებისას შეიძლება მოგთხოვოთ საკონტაქტო ინფორმაცია (ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი და მისამართები / გადასახადი). ეს ინფორმაცია შეგროვდება ნებაყოფლობით - მხოლოდ თქვენი თანხმობით.

 

3. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა.

არავითარ შემთხვევაში Component-en.com პასუხს აგებს მყიდველის ან მესამე მხარის წინაშე ნებისმიერი ირიბი, შემთხვევითი, განსაკუთრებული, შედეგიანი, სადამსჯელო ან სამაგალითო ზიანის ანაზღაურება (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მოგება, დანაზოგის დაკარგვა ან ბიზნეს შესაძლებლობის დაკარგვა) (I) კომპონენტ- com.com– ის მიერ მოწოდებული ან მისაღები ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება, ან მისი გამოყენების შეუძლებლობის გამოყენება; (II) საიტის, სერვისის გამოყენება ან მისი შეუძლებლობა. (III) საიტის საშუალებით განხორციელებული ნებისმიერი ტრანსაქცია ან მისი საშუალებით; (IV) საიტის, მომსახურების ან / და შინაარსის შეცდომების, გამოტოვებების ან სხვა უზუსტობების გამოწვეული ნებისმიერი პრეტენზია; (V) უნებართვო წვდომა ან თქვენი გადაცემების ან მონაცემების ალიტერაცია, (VI) ნებისმიერი მესამე მხარის განცხადება ან ქცევა საიტზე ან სერვისზე; (VII) ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელიც ეხება პროდუქტებს, საიტს, მომსახურებას ან შინაარსს, თუნდაც კომპონენტი. com- ს ურჩიეს ასეთი ზიანის მიყენების შესახებ.

Component-en.com– ის ერთადერთი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა პროდუქტის დეფექტების წინაშე უნდა იყოს კომპონენტ – en.com– ის სურვილისამებრ, შეცვალოს ასეთი წუნდებული პროდუქტი ან დაუბრუნოს მომხმარებელს მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა, ამიტომ არცერთ შემთხვევაში კომპონენტ- en.com– ის პასუხისმგებლობა არ უნდა აღემატებოდეს მყიდველის ნასყიდობის ფასი. ზემოაღნიშნული საშუალება ექვემდებარება მყიდველის წერილობით შეტყობინებას დეფექტის შესახებ და წუნდებული პროდუქტის დაბრუნებას შეძენიდან სამოცი (60) დღის განმავლობაში. ზემოხსენებული საშუალება არ ვრცელდება პროდუქტებზე, რომლებიც დაექვემდებარეს ბოროტად გამოყენებას (მათ შორის, სტატიკური განმუხტვის გარეშე), უგულებელყოფას, ავარიას ან შეცვლას, ან იმ პროდუქტებს, რომლებიც შეკრების დროს გაყიდეს ან შეცვალეს, ან სხვაგვარად არ აქვთ ტესტირება. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ საიტით, მომსახურებით, შინაარსით ან გამოყენების პირობებით, თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალებაა შეწყვიტოთ საიტი. საიტის გამოყენებით თქვენ აცნობიერებთ, რომ საიტის გამოყენება მხოლოდ თქვენს საფრთხეშია.